切換繁體
您好,  [登录]   [注册]   已选资料 [0] 已选资料           
编号/丛书/书名/作者/出版 目录
提供古籍与民国书刊免费阅读,见资料详情页下方。客服微信:13910594676

客服微信

app

先秦诸子系年-(丛书)大学丛书-钱穆

图书封面图书详情

请选择:

提供形式
     
  (库存9999+)
如需淘宝下单,联系客服
期刊电子件可按期,联系客服
app hook
提供形式 书号 费用
纸质复本 216614 ¥92
pdf扫描件 216614-2 ¥46
相关检索 大学丛书   钱穆
序号 编号 阅读 目录
1 216614 第1册 402页
卷一    45
    一孔子生年考    45
    二孔子为委吏乘田考    46
    三孟懿子南宫敬叔学礼子考    47
    四孔子与南宫敬叔适周问礼老子辨    48
    五孔子适齐考    52
    六孔子自齐返鲁考    53
    七孙武辨    54
    八阳货名字考    55
    九孔子五十学易辨    57
    十公山旨扰以畔召孔子考    58
    一○邓析考    60
    一二孔子仕鲁考    62
    一三孔子相夹堕二都考    63
    一四孔子行摄相事诛鲁大夫乱政者少正卯辨    66
    一五孔子去鲁适衙考    68
    一六据瑗鳟攻    69
    一七孔子畏匡乃过蒲一事之误传与阳虎无涉辨    71
    一八越句践元年考    76
    一九孔子去衙适陈在鲁哀公二年衙灵公卒岁辨    77
    二○孔子去衙适陈在衙灵公卒后非卒前辨    82
    二一孔子过宋考    84
    二二孔子在陈绝粮考    86
    二三孔子至蔡乃负函之蔡非州来之蔡考    88
        附楚昭王与师迎孔子辨    89
    二四孔子自楚反衙考    89
    二五孔子自衙反鲁考    91
    二六孔鲤颜回卒年考    92
    二七宰我死齐考    94
    二八孔子卒年考    98
    二九孔子弟子通考    100
    三○孔门传经辨    121
卷二    127
    三一墨子生卒考    127
    三二墨翟非姓墨墨为刑徒之称考    128
        附孟子子摩顶踵利天下为之解    134
        附庄孖儒缓墨翟释义    136
    三三赵简子卒年考    137
    三四计然乃范蠡著书篇名非人名辨    141
    三五会子居武城有越寇考    145
    三六晋出公以下世系年数考    148
    三七魏文侯为魏桓子之子非孙其元年为周贞定王二十三年非周威烈王二年辨    156
    三八子夏居西河教授为魏文侯师考    158
    三九子夏居西河在东方河济之间不在西土龙门汾州辨    159
    四○魏文侯礼贤考    162
    四一公输般自鲁游楚考    170
    四二墨子止楚攻宋考    171
    四三三晋始侯考    174
    四四宋信子罕之计而囚墨翟考    178
    四五宋昭公末年在周威烈王四年非二十二年辨    179
    四六魏文侯二十五年乃子击生非子莹生魏徙大梁乃惠成王九年非三十一年辨    179
    四七鲁缪公元为周威列王十一年非十九年亦非十七辨    186
    四八鲁缪公礼贤考    188
    四九越灭郯乃晋列公三年非四年六年辨    192
    五○吴起仕鲁考    193
    五一田庄子卒年考    194
    五二田齐为十二世非十世辨    195
    五三吴起为魏将拔秦五城考    196
    五四魏文灭中山考    197
    五五宁越考    199
    五六田和始立在齐宣公五十一年非四十五年辨    200
    五七墨子游齐考    202
    五八子思生卒考(附颜般王顺长息)    203
    五九列御寇考    206
    六○魏武侯元年乃周安王六年非十六年辨    208
    六一墨子游楚鲁阳考    209
    六二墨子弟子通考    211
    六三孟子生年考    216
    六四田和始立为侯考    217
    六五齐康公二十一年乃田侯剡立非桓公午立辨    218
    六六吴起去魏相楚考    219
    六七吴起传左氏春秋考    221
    六八孟媵考    224
    六九宋辟公乃桓侯辟其元年当周安王二十二年非周烈王四年在位四十一年非三年辨    225
    七○田桓公在位十八年非六年其弑君自立在魏武侯二十一年非二十二年辨    226
    七一韩哀侯懿侯三世名谥年数考    229
    七二老子难辨    231
卷三    255
    七三商鞅考    255
    七四齐威王在位三十八年非三十六年辨    258
    七五稷下通考    259
    七六孟子不列稷下考    263
    七七申不害考    265
    七八魏围邯郸考    268
    七九季梁考(附季真)    272
    八○杨朱考    273
    八一子莫考    276
    八二白圭考    278
    八三逢泽之会乃梁惠非秦孝公在梁惠王二十七年非周显王二十七年辨    280
    八四齐魏战马陵在梁惠王二十八年非周显王二十八年辨    284
        附毛氏本索隐异文校    287
    八五田忌邹孙膑考(附司马穣苴)    288
    八六梁惠王二十八年乃齐威王称王之年非齐威王卒年辨    292
    八七屈原生卒考    293
    八八庄周生卒考    296
    八九子华子考    298
    九○尸佼考(附羊女子及北宫子沈子)    299
    九一宋君偃元年乃周显王三十一年非四十一年乃幼年嗣位非弑兄自立辨    301
    九二齐魏会徐州相王乃魏惠王后元元年非魏襄王元年乃齐威王二十四年非齐宣王九年辨    303
    九三惠施仕魏考    308
    九四匡章考    309
    九五苏秦考(附苏代苏厉)    312
    九六楚威王与齐威王同时考    323
    九七齐因燕文王丧伐取十城乃威王非宣王辨    324
    九八孟子在齐威王时先已游齐考    326
    九九宋偃称王为周显王四十一年非慎靓王三年辨    329
        附宋王偃即徐偃王说    330
        附社亡鼎沦解    333
        附战国时宋都彭城证    334
    一○○秦始称王考    340
    一○一韩始称王考    340
    一○二韩宣惠王即韩威侯考    341
        附韩举乃赵将非韩将辨    343
    一○三荀卿年十五之齐考    345
    一○四齐魏韩会平阿及亮晶晶魏会鄄考    346
    一○五五国相王考    348
    一○六鲁平公元年为周显王四十七年非周赧王元年卒在赧王十二年非十九年辨    350
    一○七惠施去魏考    351
        附张仪初入秦考    352
    一○八惠施自楚至宋考    353
    一○九靖郭君相齐威宣王与湣王不同时辨    353
    一一○孟子至宋过薛考    356
    一一一孟子游滕考    358
    一一二鲁平公欲见孟子考    360
    一一三许行考(附索卢参)    363
    一一四田鸠考(附腹鷬唐姑果谢子)    364
    一一五孟子游梁考    366
    一一六惠施返魏考    367
        附南方倚人黄缭考    368
    一一七孟子自梁返齐考    369
    一一八淐于髡考    370
        附辨越绝书吴越春秋记越年    373
        附淐于髡为人家奴考    374
    一一九魏襄王魏哀王乃襄哀王一君两谥考    375
    一二○齐伐燕乃宣王六年非湣王十年辨    376
        附燕昭王乃公子职非太子平辨    378
    一二一屈原于怀王十六年前被谗见绌十八年使齐非即放逐辨    380
    一二二孟子去齐考    382
    一二三宋研考    385
    一二四尹文考    388
    一二五惠施卒年考    390
    一二六张仪卒乃魏哀王九年非十年辨    391
    一二七屈原居汉北为三闾大夫考    393
        附战国时洞庭在江北不在江南辨    397
        附屈原沉湘在江北不在江南辨    400
        附楚虽三户亡秦必楚解    401
2 216615 第2册 257页
卷四    5
    一二八齐湣王在位十八年非四十年其元为周赧王十五年非周显王四十六年辩    5
    一二九魏襄王十九年会薛侯于釜考    7
    一三O宋元王儿说考    11
        附唐鞅田不礼考    14
    一三一楚顷襄王又称庄王考    15
    一三二春申君乃顷襄王弟不以游士致显辩    16
    一三三平原君为相考    18
    一三四王氏古本竹书纪年辑校补正    19
    一三五宋康王灭胜考    32
    一三六荀卿自齐适楚考    33
    一三七慎到考    35
    一三八接子考    38
    一三九田骈考    38
    一四O春申君封荀卿为兰陵令辩    40
    一四一公孙龙说燕昭王偃兵考    43
    一四二公孙龙说赵惠文王偃兵考    44
    一四三荀卿齐襄王时为稷下祭酒考    46
    一四四邹衍考    47
        附邹衍著书考    50
    一四五庄孖见赵惠文王论剑乃庄辛非庄周辩    52
    一四六魏牟考    54
        附论詹何环渊年世    57
    一四七虞卿著书考    58
        附国语采及铎氏虞氏钞撮考    60
    一四八孔穿与公孙与龙辩于平原君所考    64
    一四九荀卿赴秦见昭王应侯考    66
    一五O陈仲考    67
    一五一荀卿至赵见赵孝成王议兵考    69
    一五二邹衍与公孙龙辩于平原君家考    70
    一五三鲁灭在楚考烈王七年非八年非十四年辩    71
        附武内义雄六国年表订误论鲁谱之误辩    73
    一五四再论鲁谱歧点    79
    一五五鲁仲连考    81
    一五六李斯韩非考    86
    一五七庞暖剧辛考    89
        附庞暖即临武君考    90
    一五八鹖冠子辩    92
    一五九吕不韦著书考    94
    一六O孔丛子载孔子顺事迹辩    97
    一六一春申君见杀考    99
    一六二尉缭辩    102
    一六三诸子捃逸    103
通表第一    123
通表第二    135
通表第三    152
通表第四    167
附表第一    183
附表第二    211
附表第三    217

本书署名著作权人为:钱穆
古籍网应付给著作权人的复印版费为收费的15%,即:24.60元人民币/次。
依《著作权法》规定,著作权保护期限,自然人为其生前及去世后五十年,机构为作品首次发表后五十年。本站提供资料,皆为1949年以前出版,所以机构作品已过保护期。如果自然人作品仍在保护期,请与我们联系,我们会按复印版费支付方案支付相关费用。

册编号 目录
216614卷一一孔子生年考二孔子为委吏乘田考三孟懿子南宫敬叔学礼子考四孔子与南宫敬叔适周问礼老子辨五孔子适齐考六孔子自齐返鲁考七孙武辨八阳货名字考九孔子五十学易辨十公山旨扰以畔召孔子考一○邓析考一二孔子仕鲁考一三孔子相夹堕二都考一四孔子行摄相事诛鲁大夫乱政者少正卯辨一五孔子去鲁适衙考一六据瑗鳟攻一七孔子畏匡乃过蒲一事之误传与阳虎无涉辨一八越句践元年考一九孔子去衙适陈在鲁哀公二年衙灵公卒岁辨二○孔子去衙适陈在衙灵公卒后非卒前辨二一孔子过宋考二二孔子在陈绝粮考二三孔子至蔡乃负函之蔡非州来之蔡考附楚昭王与师迎孔子辨二四孔子自楚反衙考二五孔子自衙反鲁考二六孔鲤颜回卒年考二七宰我死齐考二八孔子卒年考二九孔子弟子通考三○孔门传经辨卷二三一墨子生卒考三二墨翟非姓墨墨为刑徒之称考附孟子子摩顶踵利天下为之解附庄孖儒缓墨翟释义三三赵简子卒年考三四计然乃范蠡著书篇名非人名辨三五会子居武城有越寇考三六晋出公以下世系年数考三七魏文侯为魏桓子之子非孙其元年为周贞定王二十三年非周威烈王二年辨三八子夏居西河教授为魏文侯师考三九子夏居西河在东方河济之间不在西土龙门汾州辨四○魏文侯礼贤考四一公输般自鲁游楚考四二墨子止楚攻宋考四三三晋始侯考四四宋信子罕之计而囚墨翟考四五宋昭公末年在周威烈王四年非二十二年辨四六魏文侯二十五年乃子击生非子莹生魏徙大梁乃惠成王九年非三十一年辨四七鲁缪公元为周威列王十一年非十九年亦非十七辨四八鲁缪公礼贤考四九越灭郯乃晋列公三年非四年六年辨五○吴起仕鲁考五一田庄子卒年考五二田齐为十二世非十世辨五三吴起为魏将拔秦五城考五四魏文灭中山考五五宁越考五六田和始立在齐宣公五十一年非四十五年辨五七墨子游齐考五八子思生卒考(附颜般王顺长息)五九列御寇考六○魏武侯元年乃周安王六年非十六年辨六一墨子游楚鲁阳考六二墨子弟子通考六三孟子生年考六四田和始立为侯考六五齐康公二十一年乃田侯剡立非桓公午立辨六六吴起去魏相楚考六七吴起传左氏春秋考六八孟媵考六九宋辟公乃桓侯辟其元年当周安王二十二年非周烈王四年在位四十一年非三年辨七○田桓公在位十八年非六年其弑君自立在魏武侯二十一年非二十二年辨七一韩哀侯懿侯三世名谥年数考七二老子难辨卷三七三商鞅考七四齐威王在位三十八年非三十六年辨七五稷下通考七六孟子不列稷下考七七申不害考七八魏围邯郸考七九季梁考(附季真)八○杨朱考八一子莫考八二白圭考八三逢泽之会乃梁惠非秦孝公在梁惠王二十七年非周显王二十七年辨八四齐魏战马陵在梁惠王二十八年非周显王二十八年辨附毛氏本索隐异文校八五田忌邹孙膑考(附司马穣苴)八六梁惠王二十八年乃齐威王称王之年非齐威王卒年辨八七屈原生卒考八八庄周生卒考八九子华子考九○尸佼考(附羊女子及北宫子沈子)九一宋君偃元年乃周显王三十一年非四十一年乃幼年嗣位非弑兄自立辨九二齐魏会徐州相王乃魏惠王后元元年非魏襄王元年乃齐威王二十四年非齐宣王九年辨九三惠施仕魏考九四匡章考九五苏秦考(附苏代苏厉)九六楚威王与齐威王同时考九七齐因燕文王丧伐取十城乃威王非宣王辨九八孟子在齐威王时先已游齐考九九宋偃称王为周显王四十一年非慎靓王三年辨附宋王偃即徐偃王说附社亡鼎沦解附战国时宋都彭城证一○○秦始称王考一○一韩始称王考一○二韩宣惠王即韩威侯考附韩举乃赵将非韩将辨一○三荀卿年十五之齐考一○四齐魏韩会平阿及亮晶晶魏会鄄考一○五五国相王考一○六鲁平公元年为周显王四十七年非周赧王元年卒在赧王十二年非十九年辨一○七惠施去魏考附张仪初入秦考一○八惠施自楚至宋考一○九靖郭君相齐威宣王与湣王不同时辨一一○孟子至宋过薛考一一一孟子游滕考一一二鲁平公欲见孟子考一一三许行考(附索卢参)一一四田鸠考(附腹鷬唐姑果谢子)一一五孟子游梁考一一六惠施返魏考附南方倚人黄缭考一一七孟子自梁返齐考一一八淐于髡考附辨越绝书吴越春秋记越年附淐于髡为人家奴考一一九魏襄王魏哀王乃襄哀王一君两谥考一二○齐伐燕乃宣王六年非湣王十年辨附燕昭王乃公子职非太子平辨一二一屈原于怀王十六年前被谗见绌十八年使齐非即放逐辨一二二孟子去齐考一二三宋研考一二四尹文考一二五惠施卒年考一二六张仪卒乃魏哀王九年非十年辨一二七屈原居汉北为三闾大夫考附战国时洞庭在江北不在江南辨附屈原沉湘在江北不在江南辨附楚虽三户亡秦必楚解
216615卷四一二八齐湣王在位十八年非四十年其元为周赧王十五年非周显王四十六年辩一二九魏襄王十九年会薛侯于釜考一三O宋元王儿说考附唐鞅田不礼考一三一楚顷襄王又称庄王考一三二春申君乃顷襄王弟不以游士致显辩一三三平原君为相考一三四王氏古本竹书纪年辑校补正一三五宋康王灭胜考一三六荀卿自齐适楚考一三七慎到考一三八接子考一三九田骈考一四O春申君封荀卿为兰陵令辩一四一公孙龙说燕昭王偃兵考一四二公孙龙说赵惠文王偃兵考一四三荀卿齐襄王时为稷下祭酒考一四四邹衍考附邹衍著书考一四五庄孖见赵惠文王论剑乃庄辛非庄周辩一四六魏牟考附论詹何环渊年世一四七虞卿著书考附国语采及铎氏虞氏钞撮考一四八孔穿与公孙与龙辩于平原君所考一四九荀卿赴秦见昭王应侯考一五O陈仲考一五一荀卿至赵见赵孝成王议兵考一五二邹衍与公孙龙辩于平原君家考一五三鲁灭在楚考烈王七年非八年非十四年辩附武内义雄六国年表订误论鲁谱之误辩一五四再论鲁谱歧点一五五鲁仲连考一五六李斯韩非考一五七庞暖剧辛考附庞暖即临武君考一五八鹖冠子辩一五九吕不韦著书考一六O孔丛子载孔子顺事迹辩一六一春申君见杀考一六二尉缭辩一六三诸子捃逸通表一通表二通表三通表四附表一附表二附表三